รับทำบัญชี


       บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ จัดทำสมุดบัญชี รายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญชีและสรรพากรกำหนด

    SERVICES : Review and analyze trade transaction, record trade transaction, audit and Annual financial statement performed by accounting software in accordance with Standard  of financial reporting, Thailand. 

yes จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย(ภ.ง.ด. 1,2,3,53,54)

 Preparation and filing of tax transaction related to the company as Withholding Income Tax Returns (monthly). (P.N.D.1,2,3,53,54)

yes จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30,ภ.พ.36)

Preparation and filing of VAT (monthly). (PP30,PP36)

yesจัดทำและยื่นรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)

Preparation and filing salary summary (Yearly) (P.N.D.1A)

yesจัดทำงบการเงินประจำปี และรายละเอียดประกอบงบการเงินก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

Preparation of Financial Reporting related to the company  (Yearly) and Details of financial statements before examination by the auditor

yesจัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภ.ง.ด.51)และประจำปี (ภ.ง.ด.50)

Preparation and filing of Half Yearly (P.N.D.51)and Annual Tax Returns.(P.N.D.50)

yesจัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบกองทุนทดแทน

Preparation and filing of Compensation to the Fund (Yearly)

yesจัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสบทบประกันสังคม (รายเดือน)

Preparation and filing of Social Sucurity Contribution (Monthly)

yesบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรและประกันสังคม ฟรี

         Free services consulting TAX และ SSO
 

บริการจัดทำบัญชี (รายเดือน) 

   Accounting service (Monthly) 

                บริการจัดทำบัญชี (รายปี) 

   Accounting service (ํYearly) 

บริการจัดทำสต๊อก 

Stock service 

mail sarinyaearn@gmail.com   โทร  085-0289-886

Mail :sarinyaearn@gmail.com   Tel 085-0289-886


บริษัท เอิร์น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
156/2 ซอยอนามัยงามเจริญ 31 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 080-5872491  Email: earnacc@outlook.co.th
© Copyright. EARNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.